Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

  • Internetový obchod na internetovej adrese www.petrelax.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou  KADAB s.r.o. so sídlom Iža 791, Iža 946 39, IČO: 52490106, DIČ: 2121054067 zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka číslo: 48669/N.

  • Korešpondenčná adresa internetového obchodu, a zároveň poštová adresa pre vrátenie tovaru je:   KADAB s.r.o. so sídlom Iža 791, Iža 946 39.

  • Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti predávajúceho (ďalej len „VOP“) upravujú základné podmienky realizácie obchodov uskutočnených medzi predávajúcim a kupujúcim.

  • Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – spotrebiteľom, výslovne neupravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nesk. predp. (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nesk. predpisov. Kupujúcim - spotrebiteľom pre účely týchto VOP sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

  • Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim – podnikateľom, výslovne neupravené v týchto VOP, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  • Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim (spoločnosť) KADAB s.r.o. Iža 791, Iža 946 39, IČO: 52490106, DIČ: 2121054067 (ďalej len predávajúci), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.petrelax.sk 

  • Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

  • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.

  • Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

  • Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. 

  • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

2. Povinnosti predávajúceho

  • Predávajúci sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.

  • Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

3. Povinnosti kupujúceho

  • Kupujúci by mal po prevzatí zásielky tovar skontrolovať a overiť neporušenosť obalov a v prípade akejkoľvek závady alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť predajcovi e-mailom alebo telefonicky.
  • Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.
  • V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo e-mailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

4. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

  • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky.

  • Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že je oboznámený s obsahom VOP, ako aj so skutočnosťou, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, cenu balného a cenu dopravy tovaru.

  • Predávajúci je viazaný spotrebiteľovi svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho. Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode sú vrátane DPH.  Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

  • Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom alebo telefonicky na uvedený kontakt. Na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

  • Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, písomne alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, predávajúci považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.

  • Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@petrelax.sk a to uvedením čísla objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet odkiaľ bola platba uskutočnená, pokiaľ sa nedohodne inak.

  • Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim formou telefonického alebo emailového potvrdenia objednávky. Oznámenie o prijatí a zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter.

  • Spotrebiteľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa bodu 2.4. Obchodných podmienok a podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

  • V prípade odstúpenia od zmluvy kupujúci - spotrebiteľ najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru, vráti predávajúcemu tovar nepoužívaný, nepoškodený, s visačkami, vnútornými štítkami a s dokladom o jeho zakúpení u predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu predávajúceho, uvedenú v čl. I, bod 2 VOP, ako poštovú zásielku. Predávajúci neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie počas tovaru počas prepravy. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci - spotrebiteľ. Predávajúci žiada kupujúceho, aby tovar neposielal na dobierku, ani prostredníctvom kuriéra. Zároveň predávajúci žiada kupujúceho, aby tovar vrátil podľa možnosti v pôvodnom obale.

  • Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy vyplnením a odoslaním formulára, nachádzajúceho sa na web-stránke internetového obchodu. Samotné vrátenie tovaru zo strany kupujúceho - spotrebiteľa, s ktorým nebude spojené odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe jasného zápisu na inom trvanlivom nosiči, nebude zo strany predávajúceho akceptované ako platné odstúpenie od zmluvy, ale ako reklamácia.

  • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar - na svoje náklady, vrátane jeho súčastí, príslušenstvá a obalov, ktoré sú čiastočne spotrebované, poškodené, opotrebované alebo neúplné, má predávajúci nárok, v súlade s ust. § 420 a nasl. a ust. § 454 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, na vyúčtovanie hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. Predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu spoločne s vyúčtovaním hodnoty spotrebovania a opotrebovania, hodnoty opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim.

  • Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy uzavieranej na diaľku sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný a) prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby, b) vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu.

  • Formulár "Odstúpenie od zmluvy" nájdete tu Odstúpenie od zmluvy

  • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť v prípade potreby (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nedvíha telefón, atď.), ak objednaný tovar už nie je možné zaobstarať alebo dodať v dohodnutej cene alebo lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a predávajúci sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení, ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

5. Dodacie podmienky a termíny

  • Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená ako doručovacia adresa kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

  • Informácie o možných transportných spoločnostiach nájdete TU

  • Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.

  • Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Pri potvrdení objednávky bude kupujúci vždy oboznámený s presným termínom odosielania tovaru a to buď telefonicky alebo emailom. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

  • Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnili jej dodržanie.

  • Cenu balného a cenu dopravy tovaru na miesto dodania, uvedené kupujúcim v objednávke, hradí kupujúci. Jednotlivé ceny sú špecifikované na web-stránke predávajúceho.

  • Miesto dodania tovaru si určí kupujúci pri objednávaní tovaru. Za splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v objednávke kupujúceho. V prípade ak kupujúci nebude zastihnutý doručovateľom na adrese určenia, bude mu v súlade s prepravnými podmienkami prepravcu tovaru doručené oznámenie o tom, za akých podmienok mu bude tovar opätovne doručený, resp. kde a za akých podmienok si môže tovar vyzdvihnúť.

  • V prípade ak prepravca doručí kupujúcemu tovar, ktorý má zjavne poškodený obal, kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, pričom s prepravcom je v tejto súvislosti potrebné spísať protokol o poškodení zásielky. O tejto skutočnosti je kupujúci povinný bezodkladne informovať predávajúceho. V prípade nedodržania tohto postupu zo strany kupujúceho predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie tovaru.

  • Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z dôvodu, ktorý nespočíva na strane predávajúceho.

6. Cena dopravy tovaru

  • Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy – poštovného a tovaru obsahujú DPH .

  • V prípade objednávky nad 70 € poštovné nie je účtované.

  • Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od zaslania objednávky.

7. Nedoručené zásielky – neprevzaté zákazníkom

  • Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

  • Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred (bankový prevod), k čomu zákazníkovi bude zaslaná e-mailom v nová PDF faktúra, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

  • Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry, objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

  • Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

  • Neprevzatím objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy vzniká predávajúcemu škoda, ktorú si môže nárokovať. Na základe potvrdenia objednávky kupujúcim telefonicky alebo e-mailom a jeho následného neprevzatia si predávajúci môže uplatniť vymožiteľnosť týchto strát.

8. Kúpna cena a spôsob platby

  • Kupujúci kupuje od predávajúceho tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné.

  • Doby platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.

  • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.

  • Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi: a). Dobierkou – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Cena dobierky je 1€. b). Bankovým prevodom - na účet predávajúceho c). Cez platobnú bránu (BESTERON)

9. Záručná doba, riešenie reklamácií, doklady

 • Formulár na vrátenie nájdete tu → Formulár na vrátenie

 • Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. (Fyzické a právnícke osoby majú záručnú dobu 24 mesiacov).

 • Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil.

 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, s výnimkou vád vzniknutých použitím alebo opotrebovaním veci; za tieto predávajúci nezodpovedá.

 • Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Predávajúci v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol poškodený mechanicky alebo neodbornou, resp. neprimeranou manipuláciou (napr. poškrabanie alebo odretie tovaru, vrátane ozdobných elementov; znefunkčnenie zipsu alebo odtrhnutie gombíku v dôsledku neopatrného zaobchádzania; natrhnutie, resp. utrhnutie úchytiek na kabelke v dôsledku prekročenia nosnosti kabelky; roztrhnutie podšívky v miestach, kde chýba steh; strata prvkov, upevnených na závitoch tovaru; prasknutie povrchu kože, resp. koženky; zmena formy kože, koženky alebo semišu, spôsobená ich nesprávnym používaním; jemné záhyby a nehomogénnosti textúry a jemné ryhy nemeniace vonkajší vzhľad tovaru, spôsobené zo strany používateľa), znehodnotený pachmi, používaný na iný účel, než na aký bol tovar určený, zle uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho, vrátane prirodzených zmien tovaru spôsobeného jeho nedostatočným alebo nevhodným ošetrením, vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, pred ktorými je ho potrebné chrániť (napr. poškodenie alebo zmena farby tovaru v dôsledku jeho navlhnutia alebo premočenia).

 • Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.

 • Kupujúci je v prípade reklamácie povinný na svoje náklady doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť čistý, resp. očistený. Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii podľa zákona v lehote 30 dní, firma KADAB s.r.o. podľa interných predpisov má 14 dňovú lehotu. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, o ktorých ho predávajúci informoval pred uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci odporúča, aby kupujúci vrátil reklamovaný tovar formou poštovej zásielky. Zároveň predávajúci žiada kupujúceho, aby reklamovaný tovar neposielal na dobierku, ani prostredníctvom kuriéra.

 • Ak dôjde k výskytu zjavných vád tovaru, za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu v lehote 14 dní, a to niektorým z týchto spôsobov:

-       odstránenie vady tovaru

-       výmena tovaru

-       dodanie chýbajúceho tovaru

-       vrátenie kúpnej ceny

  • Záruka môže byť predávajúcim zamietnutá najmä: a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, c) uplynutím záručnej doby tovaru, d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím, g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, t. j. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby l) výskytom vád, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov.

  • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

  • Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.

  • Za väčší počet vád veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

  • Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

  • Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

  • Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM. 

  • Reklamačný formulár nájdete tu → Reklamačný list

10. Ochrana osobných údajov

  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúceho svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva e-shopu www.petrelax.sk (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne predávajúceho iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).  Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

  • Využívaním internetového obchodu www.petrelax.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať.

  • Zrušenie registrácie a zákazníckeho konta: kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u predávajúceho a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@petrelax.sk. Zákaznícke konto bude deaktivované a kupujúci bude informovaný e-mailom. Všetky osobné, zákazníkom poskytnuté údaje budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané.

  • Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou, odoslaním poštovej zásielky na adresu predávajúceho, alebo zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@petrelax.sk.

  • Na kupujúceho sa vzťahujú práva na ochranu osobných údajov v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov, predovšetkým však právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

  • Predávajúci môže poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretej strane výhradne v prípade, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona, alebo ak jej to uloží právoplatné rozhodnutie súdu, štátneho orgánu alebo inej inštitúcie, rozhodnutím alebo žiadosťou, ktorou je v zmysle zákona viazaný.

11. Záverečné a prechodné ustanovenia

  • Tieto VOP upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s uzavretím a realizáciou kúpnej zmluvy. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, uzavretej v zmysle čl. II bod 3 VOP.

  • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.petrelax.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 14.10.2019. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

  • Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.