Reklamácie

Záručná doba, riešenie reklamácií, doklady

 • Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. (Fyzické a právnícke osoby majú záručnú dobu 24 mesiacov).

 • Ak má vec vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť. Ak predávajúci riadne splní svoju povinnosť, nezodpovedá za vady, na ktoré kupujúceho upozornil.

 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady, ktoré kupujúci u predávajúceho reklamoval.

 • Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak ide o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim. Pri použitých veciach zodpovedá predávajúci len za vady existujúce pri prevzatí veci kupujúcim, s výnimkou vád vzniknutých použitím alebo opotrebovaním veci; za tieto predávajúci nezodpovedá.

 • Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Predávajúci v rámci záruky za akosť nezodpovedá za vady tovaru, ktorý bol poškodený mechanicky alebo neodbornou, resp. neprimeranou manipuláciou (napr. poškrabanie alebo odretie tovaru, vrátane ozdobných elementov; znefunkčnenie zipsu alebo odtrhnutie gombíku v dôsledku neopatrného zaobchádzania; natrhnutie, resp. utrhnutie úchytiek na kabelke v dôsledku prekročenia nosnosti kabelky; roztrhnutie podšívky v miestach, kde chýba steh; strata prvkov, upevnených na závitoch tovaru; prasknutie povrchu kože, resp. koženky; zmena formy kože, koženky alebo semišu, spôsobená ich nesprávnym používaním; jemné záhyby a nehomogénnosti textúry a jemné ryhy nemeniace vonkajší vzhľad tovaru, spôsobené zo strany používateľa), znehodnotený pachmi, používaný na iný účel, než na aký bol tovar určený, zle uložený alebo používaný v rozpore s usmerneniami predávajúceho, vrátane prirodzených zmien tovaru spôsobeného jeho nedostatočným alebo nevhodným ošetrením, vystavený vplyvu prírodných síl alebo živlov, pred ktorými je ho potrebné chrániť (napr. poškodenie alebo zmena farby tovaru v dôsledku jeho navlhnutia alebo premočenia).

 • Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru a prípadné vady vzniknuté v jeho dôsledku.

 • Kupujúci je v prípade reklamácie povinný na svoje náklady doručiť reklamovaný tovar na adresu predávajúceho. Reklamovaný tovar musí byť čistý, resp. očistený. Predávajúci je povinný po preskúmaní rozhodnúť o reklamácii podľa zákona v lehote 30 dní, firma KADAB s.r.o. podľa interných predpisov má 14 dňovú lehotu. Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, o ktorých ho predávajúci informoval pred uzavretím kúpnej zmluvy. Predávajúci odporúča, aby kupujúci vrátil reklamovaný tovar formou poštovej zásielky. Zároveň predávajúci žiada kupujúceho, aby reklamovaný tovar neposielal na dobierku, ani prostredníctvom kuriéra.

 • Ak dôjde k výskytu zjavných vád tovaru, za predpokladu splnenia vyššie uvedených podmienok je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu v lehote 14 dní, a to niektorým z týchto spôsobov:

  • odstránenie vady tovaru
  • výmena tovaru
  • dodanie chýbajúceho tovaru
  • vrátenie kúpnej ceny
 • Záruka môže byť predávajúcim zamietnutá najmä: a) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, c) uplynutím záručnej doby tovaru, d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo prepätím, g) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, h) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, t. j. neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, k) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby l) výskytom vád, ktorých existenciu pripúšťajú normy výrobcov.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 • Nemožnosťou vec riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej vady alebo pre väčší počet odstrániteľných vád pomerne dlhý čas vylúčený z používania veci, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie.

 • Za väčší počet vád veci predanej v obchode možno spravidla považovať aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

 • Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené vadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

 • Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam, na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

 • Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM.